Prohlášení ke zpracování osobních údajů

Společnost GRH s. r. o,  se sídlem Ostrovačická 936/65, Žebětín, 621 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 92997, IČ: 04996364, jakožto správce osobních údajů (dále jen Společnost) v souvislosti s poskytováním svých služeb a nabízením svých produktů zpracovává osobní údaje Subjektů osobních údajů (dále jen Klienti). 

Smyslem Prohlášení ke zpracování osobních údajů je poskytnout informace zejména o tom, jaké osobní údaje Společnost shromažďuje, jak s nimi nakládá, z jakých zdrojů je získává, k jakým účelům je využívá, komu je smí poskytnout, kde může získat informace o osobních údajích, které zpracovává, a jaká jsou individuální práva Klienta v oblasti ochrany osobních údajů. 

I. Obecné informace 

Osobní údaje Klienta zpracovává Společnost v minimálním rozsahu nezbytném pro účely nabízení svých služeb a produktů. 

Při zpracování osobních údajů Společnost ctí a respektuje nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a dodržuje zejména následující zásady:

(a) osobní údaje jsou vždy zpracovávány pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování; zpracovávány jsou pouze přesné osobní údaje, jejichž zpracování odpovídá stanovenému účelu a je nezbytné pro naplnění tohoto účelu; 

(b) osobní údaje jsou zpracovávány způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití; 

(c) Společnost vždy srozumitelně informuje o zpracování osobních údajů a o nárocích na přesné a úplné informace, o okolnostech jejich zpracování, jakož i o dalších souvisejících právech; 

(d) Společnost dodržuje odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů. 

II. Informace o zpracování osobních údajů 

a) Informace o Správci

GRH s. r. o,  se sídlem Ostrovačická 936/65, Žebětín, 621 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 92997, IČ: 04996364, e-mail: info@gridhotel.cz,  telefon: +420 775 877 817

b) Účely zpracovávání a právní základ pro zpracování

Na základě dobrovolného souhlasu zpracovává Společnost osobní údaje za účelem řádného plnění smlouvy a výkonu práv z ní plynoucích, nabízení produktů a služeb Společnosti: jde zejména o šíření informací, nabízení produktů a služeb Společnosti a to různými kanály, např. poštou, elektronickými prostředky (včetně elektronické pošty a zpráv zaslaných na mobilní zařízení prostřednictvím telefonního čísla) či telefonickým hovorem, prostřednictvím webových stránek.

c) Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedeného cíle. Zpracovává tyto identifikační údaje:  Jméno a příjmení, narození, telefonní číslo, e mailovou adresu, adresu trvalého bydliště/sídla, číslo občanského průkazu a číslo řidičského průkazu dále údaje ze vzájemné komunikace smluvních stran a dále údaje vzniknuvší v důsledku plnění smlouvy.

č) Způsob zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů zahrnuje manuální i automatizované zpracování v informačních systémech Společnosti. Údaje zpracovávají pouze zaměstnanci Společnosti.

d) Příjemci osobních údajů

Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze zaměstnancům Společnosti v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji, pouze však v rozsahu, který je v tom kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.

e) Předávání osobních údajů do zahraničí

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze na území České republiky.

f) Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracovává Společnost pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Průběžně posuzuje, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud zjistí, že již nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, údaje zlikviduje.

g) Právo odvolat souhlas

Souhlas se zpracováním osobních údajů není Subjekt osobních údajů povinen udělit a zároveň je oprávněn tento souhlas kdykoliv odvolat.

h) Právo na přístup k osobním údajům

Klient má právo získat od Společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovány, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a dalším informacím dle čl. 15 nařízení GDPR.

Ch) Právo na opravu

Dle čl. 16 nařízení GDPR má Klient právo na to, aby Společnost bez zbytečného podkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají a doplnil osobní údaje neúplné.

i) Právo na výmaz

Klient má právo na to, aby Společnost bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektů týkají, a to za podmínek dle čl. 17 nařízení GDPR, zejména tedy pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny. Toto právo rovněž naplňuje tzv. právo být zapomenut.

j) Právo na omezení zpracování

Klient má právo na to, aby Společnost omezila zpracování jeho osobních údajů, a to v kterémkoliv z případů uvedených v čl. 18 nařízení GDPR.

k) Právo na přenositelnost údajů

Klient má ve smyslu a za podmínek uvedených v čl. 20 nařízení GDPR právo od Společnosti získat osobní údaje, které se ho týkají, a to ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomuto původní AMD bránil.

l) Právo podat stížnost

Klient je oprávněn v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů podat stížnost ve smyslu čl. 77 nařízení GDPR u dozorového úřadu. Dozor nad dodržováním povinností při zpracováním osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha. Více informací o právech subjektů údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

Toto Prohlášení je platné a účinné ke dni 25. 5. 2018. Aktuální znění Prohlášení je uveřejněno na webových stránkách www.gridhotel.cz

SWITCH THE LANGUAGE
KONTAKT
Ostrovačická 65, 641 00 Brno
RECEPCE
+420 775 778 718
SHUTTLE BUS
+420 775 778 718
JAK SE K NÁM DOSTANETE?

Nějaký text...

ODKAZY

Automotodrom
Autopolygon
Střelnice
Minibike a motokáry
Golf
Enduro